N.V. TYROLIT Belgium S.A.

Verwelkomingsstraat, 17
1070 Brussel / Belgium

Tel.: +32 2 556 08 00

Company code BE 0402.150.023
RPM Brussels


1. BESTELLINGEN - BEVESTIGINGEN

Alle bestellingen evenals alle wijzigingen in verband ermee moeten ons bevestigd worden. Aanvaarding van onze orderbevestigingen zonder opmerking door de klant, wordt door ons als stilzwijgend akkoord aanzien. Alle voorwaarden, verschillend van deze op onze aanbiedingen, zijn alleen geldig wanneer ze door ons middels brief worden aanvaard.

2. ANNULATIE

Bestellingen kunnen slechts worden geannuleerd indien zij nog niet in fabricatie werden gezet.

3. VERPAKKING

De prijs voor verpakking is in onze verkoopprijzen begrepen. Speciale verpakking daarentegen wordt in rekening gebracht.

4. VERVOER

De goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien ze vrachtvrij verstuurd worden. Beschadigingen of breuk tijdens het vervoer dienen de vervoermaatschappij ten laste gelegd.

5. LEVERING

Voor slijpschijven met een diameter kleiner of gelijk aan 510 mm evenals voor aanzetstenen, slijpwaaiers en vijlen, behouden we ons het recht voor, de bestellingen met een speling van min of meer 10 % op de gevraagde hoeveelheid te leveren.

6. WAARBORGEN

Daar onze slijpstenen voor de verzending aan een periferische snelheid worden beproefd welke 50 % hoger is dan de normale gebruikssnelheid, moeten wij elke verantwoordelijkheid afwijzen voor het eventueel breken van de slijpstenen na hun verzending. Het stockeren van de slijpschijven dient te gebeuren volgens e aanwijzigingen van de Belgische Veiligheidscode Norm NBN 889. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende schadegevallen door onze produkten bij hun gebruik ter plaatse. Goedkeuring van de slijpstenen wordt in onze fabriek gedaan of als zodanig aanzien.

7. LEVERINGSTERMIJNEN

De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn approximatief. De koper kan in geen geval verwijlintresten voor laattijdige levering eisen, of zijn bestelling vernietigen dientengevolge.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

De facturen zijn betaalbaar 30 dagen datum factuur van levering, of kontant binnen de 10 dagen mits 2 % korting. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadebeding opeisbaar van 10 %, met een minimum van 65,- EURO. Tevens is van rechtswege een conventionele verwijlintrest opeisbaar van 15 %. De hieruit voortspruitende administratiekosten zijn eveneens ten laste van de koper. De facturen zijn betaalbaar te Brussel, op het adres van onze maatschappelijke zetel.

9. GESCHILLEN

Voor alle geschillen die tussen de partijen mochten rijzen, zijn alleen de Rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel (Rechtbanken Brussel - Vredegerecht Anderlecht) ratione loci bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

10.KLACHTEN

Elke klacht dient gemaakt te worden binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen, die, bij gebreke hieraan beschouwd zullen worden als zijnde door de koper aanvaard. Indien de klant geen schriftelijke klacht indient binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de datum van de verzending, worden onze fakturen beschouwd als zijnde aanvaard.