TYROLIT Kft.
Fáy u.4.
21139 Budapest
Hungary

Tel.:0036 1 237 14 80
Fax: 0036 1 237 14 89


1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen ajánlati és értékesítési feltételek a TYROLIT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-078894) (a továbbiakban „Tyrolit”) valamennyi csiszoló-, vágó-, fűrész- és fúrószerszám és -gép, valamint egyéb áru (a továbbiakban „termékek”) értékesítésére vonatkoznak és kiterjednek az elektronikus üzleti forgalom útján kötött szerződésekre is.

1.2 Megrendelése leadásával a megrendelő kifejezetten elfogadja a jelen Ajánlati és értékesítési feltételeket, valamennyi jövőbeni szerződéskötésre is. A megrendelő értékesítési vagy megrendelési feltételei a Tyrolitra nézve semmiképp sem kötelező erejűek, akkor sem, ha a megrendelés alapjául szolgálnak és a Tyrolit nem élt kifejezett ellentmondással a tartalmuk ellen. A Tyrolit teljesítései nem jelentik a megrendelő feltételeinek jóváhagyását. Eltérő feltételek csak kifejezett írásbeli megállapodás alapján alkalmazhatók. Ha egyes feltételek írásbeli módosítására kerülne sor, a többi feltétel mindkét fél számára továbbra is kötelező erejű marad. A módosítások csak arra az ügyletre érvényesek, amelyre vonatkozóan elfogadásra kerültek. A szóbeli megállapodások csak a Tyrolit általi írásbeli megerősítés esetén kötik a Tyrolitot.

1.3 A Tyrolit minőségbiztosítási rendszerét ISO 9001 szerint tanúsították, és részét képezi egy ISO 14001 szerint tanúsított környezetbiztosítási rendszer is.

2. Ajánlattételi felhívás, ajánlat és annak elfogadása

2.1 A Tyrolit által közzétett felhívás (azaz elsősorban a termékek, az árak és egyéb lényeges feltételek) ajánlattételre való felhívásnak minősülnek, amely 30 napig érvényes. Az ügyfél mint ajánlattevő a Tyrolit által közzétett felhívásra teszi meg ajánlatát (megrendelés). Amennyiben az ügyfél ajánlatát (megrendelését) a Tyrolit elfogadja, úgy erről írásbeli visszaigazolást küld. A szerződés a megrendelés írásbeli visszaigazolásával jön létre. Ez a megrendelés-visszaigazolás a megrendeléssel kapcsolatos valamennyi teljesítésre kiterjed. Az ezeken túlmenő teljesítések külön kerülnek számlázásra. A nyomtatványokban, reklámanyagokban és más nyilvános megjelenésekben foglalt méret- és súlyadatok, ábrák és leírások nem kötelező erejűek.

2.2 Eltérő megállapodás hiányában a lehívható megrendelések keretében a megrendelés-visszaigazolástól számított tizenkét hónapon belül meg kell rendelni a termékeket. Ha ez alatt az idő alatt nem történik meg a termékek megrendelése, a Tyrolit jogosult a megrendelés fennmaradó részét kiszámlázni.

2.3 A Tyrolit előzetes ajánlattételi felhívása nélküli megrendelések alapján megkötött szerződések kizárólag a jelen Ajánlati és termékértékesítési feltételek és a Tyrolit írásbeli megrendelés-visszaigazolása alapján jönnek létre.

2.4 Az üzleti partnerek valamelyike által átadott rajzok és műszaki anyagok az adott üzleti partner tulajdona maradnak. A másik fél ezeket a dokumentumokat csak saját szükségletére sokszorosíthatja, és nem adhatja tovább harmadik személyeknek. Az ilyen dokumentumokra vonatkozó visszatartási jog kizárt.

2.5 Valamennyi, az ajánlatkérés és a szerződéskötés, továbbá annak teljesítése révén az ajánlattevőnek, az ügyfélnek átadott információ és dokumentum vonatkozásában a Tyrolit fenntartja a tulajdon- és szerzői jogokat, továbbá azokat a Tyrolit üzleti titoknak minősíti. Ezek az információk és dokumentumok nem tehetők harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve, ha a Tyrolit ehhez kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulását adja az ügyfél vagy az ajánlattevő részére. Az ajánlattevőnek, az ügyfélnek biztosítania kell továbbá, hogy a teljesítésbe bevont személyekre is ugyanezen kötelezettségek vonatkozzanak, ezek a személyek ugyanezen korlátozások szerint járjanak el.

3. Szállítás

3.1 A Tyrolit jogosult a megrendelt mennyiségeket megrendelésenként 10%-kal túl- vagy alulteljesíteni.

3.2 A Tyrolit jogosult rész- és előreszállításokat végezni és azokat külön kiszámlázni.

3.3 A Tyrolit befolyásán kívül eső vis major és egyéb események, így különösen sztrájk, kizárás és a Tyrolit általi szállítást jelentősen megnehezítő vagy lehetetlenné tevő körülmények esetén a Tyrolit jogosult a még nyitott termékértékesítési megrendeléseket törölni vagy a szállítási határidőt az akadályoztatás időtartamának megfelelő idővel meghosszabbítani. Utóbbi esetben a Tyrolit megrendelője nyilatkozatot kérhet a Tyrolittól arra vonatkozóan, hogy az eláll a szerződéstől vagy megfelelő határidőn belül szállít. Ha a Tyrolit ezt a nyilatkozatot nem teszi meg megfelelő határidőn belül, a megrendelő legalább 4 hetes póthatáridő kitűzésével elállhat a szerződéstől. A megrendelő ezt maghaladó igényei kizártak.

3.4 A csomagolás a Tyrolit belátása szerint történik, és a csomagolóanyag nem kerül visszavételre. A megrendelő által előírt egyedi csomagolások külön kerülnek kiszámlázásra.

3.5 A Tyrolit saját telephelyének területén (INCOTERMS 2000 szerint „exw”) bocsátja rendelkezésre az árut. A szállítás és a veszély átszállásának helye a Tyrolit telephelye.

3.6 A szállítás időpontja az a nap, amelyen a termékeket a megállapodás szerint az üzemben a megrendelő rendelkezésére bocsátjuk. A veszély a rendelkezésre bocsátás időpontjában száll át a megrendelőre.

3.7 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában mintadarabokat és árumintákat alapszabályként csakis díj ellenében bocsátunk rendelkezésre.

3.8 A termékek küldése esetén a Tyrolit minden felelősség kizárásával választhatja meg a szállítóeszközt és a szállítási útvonalat.

3.9 A megrendelő felelős az adásvétel tárgyát képező áru bontásáért, a csomagolásért, rakodásért, szállításért, biztosításért, vámügyintézésért, ekként a megrendelő viseli mindezen tevékenységek költségeit, valamint minden olyan költséget, amely a szállítással összefüggésben és annak során keletkezik.

4. Árak és fizetési feltételek

4.1 Az árak nettó árként, a termékeknek a Tyrolit saját üzeme területén (INCOTERMS 2000 szerint „exw”) történő rendelkezésre bocsátásával, járulékok nélkül, standard termékcsomagolással értendők.

4.2 Az árakra és a fizetési feltételekre a megrendelés-visszaigazoláson szereplő adatok az irányadók.

4.3 A számla ellenértékét a számla kiállításának napjától számított 14 napon belül kell kiegyenlíteni költségek levonása nélkül, készpénzben vagy banki átutalással. Minden más fizetési módról kifejezett írásbeli megállapodást kell kötni; váltót és csekket kizárólag fizetés céljára fogadunk el. A fizetés esetleges költségeit, bármilyen jellegűek is, a megrendelő viseli.

4.4 Fizetési késedelem esetén az esedékesség napjától a fizetés napjáig a jegybanki alapkamat 8 %-kal növelt összege 1/12-ének megfelelő mértékű, havi késedelmi kamatot kell fizetni, továbbá fizetési késedelem esetén a teljes, még fennálló tartozás esedékessé válik. A megrendelő köteles továbbá megtéríteni a tartozás behajtásával kapcsolatos valamennyi költséget is, beleértve az esetlegesen megbízott követeléskezelő cég díját is.

4.5 A megrendelő fizetéseit előbb a még nyitott kamatokra és költségekre, majd a legrégebbi számlatételekkel kezdve a tőkekövetelésekre számoljuk el.

4.6 Amennyiben az Európai Unió valamely tagállamában működő megrendelő részére történő termékértékesítés esetén nem kell általános forgalmi adót felszámítani, a megrendelő köteles a Tyrolitnak felszólítás nélkül és haladéktalanul benyújtani azokat az igazolásokat, amelyekre a Tyrolitnak a törvényi rendelkezések, különösen az általános forgalmi adóra vonatkozó előírások, értelmében szüksége van a termékértékesítés adómentességének az adóhatósággal szemben történő igazolásához. Ez különösen az áru Európai Unió más tagállamába történő szállításának igazolására, a közösségi adószámra vagy a megrendelő egyéni adómentességére vonatkozik.

4.7 A megállapodás szerinti fizetési feltételek be nem tartása, a megrendelő vagyoni viszonyainak jelentős romlása vagy a szerződéskötéskor már meglévő rossz vagyoni viszonyok utólagos ismertté válása esetén a Tyrolit jogosult minden nyitott követelést azonnal lejárttá tenni, és a teljesítését az ellenszolgáltatás megtörténtéig vagy biztosításáig megtagadni. A fizetési megállapodások nemteljesítése, fizetési késedelem, valamint a megállapodás szerinti fizetési határidő túllépése, vagy a megrendelő fizetésképtelensége vagy eladósodottsága esetén a Tyrolit jogosult minden szerződéstől póthatáridő kitűzése nélkül elállni.

4.8 A megrendelő ellenköveteléseinek a Tyrolit követeléseibe történő beszámítása kizárt, kivéve, ha Tyrolit a követelést elismerte vagy azt ítélet jogerősen megállapította.

5. Tulajdonjog-fenntartás

5.1 A Tyrolit az értékesített termékek vételárának és a járulékos költségeknek, a késedelmi kamatoknak és a költségeknek a teljes megfizetéséig fenntartja az értékesített termékek tulajdonjogát. Az értékesített termékek megmunkálása vagy feldolgozása, vagy más dolgokkal történő egyesülése esetén az értékesített termék vételárának a többi feldolgozott dolog feldolgozáskori vagy egyesüléskori értékéhez viszonyított arányában a Tyrolitot tulajdoni hányad illeti meg a megmunkálás vagy feldolgozás során létrejött dologban.

5.2 A megrendelő köteles megtenni a tulajdonjog-fenntartás védelmét szolgáló szükséges intézkedéseket. A Tyrolit kérésére a megrendelő köteles gondoskodni a termékek megfelelő 4 biztosításáról. A termékeket nem zálogosíthatja el vagy engedhetni át harmadik személyeknek biztosítékként és ezekről a termékekről nem rendelkezhet másként, mint eladás útján, tisztességes ügyvezetés keretében harmadik személyek javára.

5.3 Harmadik személyek általi igénybevétel esetén a megrendelő köteles felhívni a figyelmet a Tyrolit termékeken fennálló tulajdonjogára és a Tyrolitot haladéktalanul írásban értesíteni, hogy a Tyrolit érvényesíteni tudja a tulajdonjogát. Amennyiben a harmadik személy nem képes vagy nem köteles megtéríteni a Tyrolitnak a tulajdonjog-érvényesítés költségeit, a megrendelő felel a Tyrolit veszteségéért. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha az érvényesítés a megrendelő általi cselekmény miatt vált szükségessé.

5.4 Ha a termékek a vételár és a járulékos költségek teljes megfizetése előtt továbbértékesítésre kerülnek, és a megrendelő nem fogyasztó, a fenntartott tulajdonjog helyére a harmadik személynek történt továbbértékesítésből keletkezett vételárkövetés a Tyrolitra történő engedményezése lép. Ezt a biztosítéki célú engedményezést a megrendelő üzleti könyveiben (ügyfélszámla, valamint nyitott-tétel-lista) a szerződéskötés dátumának és a Tyrolit (engedményes) teljes cégnevének megadásával kell kimutatni. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb a harmadik személlyel történő szerződéskötéskor, értesíti a harmadik személyt az engedményezésről, a Tyrolitot pedig az eladásról. A megrendelő visszavonhatatlanul meghatalmazza a Tyrolitot, hogy a nevében a harmadik személyt tájékoztassa az engedményezésről. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az esetlegesen elért bevételt külön kezeli, és követelési esedékességekor kiadja a Tyrolitnak.

6. Jótállás és kártérítés

6.1 A megrendelő köteles a minőségi kifogásokat haladéktalanul, de legkésőbb a termék átvételét követő tíz munkanapon belül írásban közölni. A csak a termékek használatakor felismerhető hibák esetében a kifogásolási határidő a termék első használata után tíz nappal, de legkésőbb hat hónappal azután ér véget, hogy a terméket elszállították a Tyrolit raktárából.

6.2 A gyárból igazolhatóan hibásan elszállított termékeket a Tyrolit határidőben történő kifogásközlés esetén költségmentesen kicseréli, megjavítja, vagy a megfelelő számlaértéket jóváírja. Ez nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek anyaguk miatt vagy a használatuk következtében idő előtti elhasználódásnak vagy kopásnak vannak kitéve, továbbá a természetes elhasználódásból, téves rendelésből, szakszerűtlen kezelésből, a megrendelő vagy annak munkatársai általi nem rendeltetésszerű használatból, túlzott igénybevételből, bármilyen jellegű vegyi, elektrokémiai vagy elektromos behatásokból eredő károkra. A vételár-visszatérítés és az árcsökkentés minden esetben kizárt. Áruk visszaküldéséhez a Tyrolit kifejezett és írásbeli hozzájárulása szükséges, annak költségei és veszélyei a megrendelőt terhelik.

6.3 A Tyrolit kizárólag a kötelező jótállást előíró jogszabályi rendelkezésekben, így különösen az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglalt feltételek szerint tartozik jótállással a megrendelőnek.

6.4 A Tyrolit a szándékosan okozott, továbbá az életet, a testi épséget vagy az egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a kártérítési felelősségét teljes mértékben kizárja. Ezen károkozó magatartások megvalósulását a megrendelőnek kell bizonyítania. Ez csak akkor és annyiban nem érvényes, ha és amennyiben a konkrét kárra biztosítási fedezet van és a biztosító szolgáltatási kötelezettsége fennáll. A Tyrolit felelőssége minden esetben a megrendelési értékre korlátozódik.

6.5 A megrendelő köteles betartani a csiszolóeszközök helyes használatára vonatkozó FEPA biztonsági ajánlásokat. Az ezeknek a biztonsági ajánlásoknak a be nem tartása miatt keletkezett károkért való felelősség kizárt. A Tyrolit a megrendelő kérésére rendelkezésre bocsátja a FEPA biztonsági ajánlásokat.

7. Egyéb

7.1 A Tyrolit jogosult az ajánlatokban, költségszámításokban, szállítólevelekben, számlákon stb. előforduló, nyilvánvaló tévedéseket (elírások és számolási hibák) bármikor korrigálni.

7.2 Ha a jelen Ajánlati és termékértékesítési feltételek valamely rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezésnek jogilag szabályos módon leginkább megfelel.

7.3 Az írásbeli nyilatkozatok akkor tekintendők beérkezettnek, ha azokat a szerződő fél által megadott utolsó címre küldik el.

7.4 A jelen Ajánlati és termékértékesítési feltételektől, valamint a jelen Ajánlati és termékértékesítési feltételekben foglalt formai követelményektől csak kifejezett írásbeli megállapodás alapján lehet eltérni. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tyrolit által alkalmazott munkatársak vagy harmadik személyek nem jogosultak a szerződésben rögzített fő teljesítési kötelezettségektől (fizetési megállapodások, minőségi garanciák, szállítási feltételek) eltérő garanciákat adni.

7.5 A Tyrolit védjegyeinek megrendelő általi használatához a Tyrolit előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.

7.6 A jelen Ajánlati és termékértékesítési feltételek kiegészítik a Tyrolit és a megrendelő között létrejött egyedi szerződéseket. Ha ellentmondás áll fenn a szerződés rendelkezéseivel, vagy, ha a szerződés részletesebb rendelkezéseket tartalmaz, az egyedi szerződés elsőbbséget élvez az Ajánlati és termékértékesítési feltételekkel szemben.

7.7 A Tyrolit jogosult a jelen Ajánlati és termékértékesítési feltételeket módosítani. A Tyrolit köteles a megrendelőt a módosításokról és a módosítás időpontjáról legalább egy hónappal a módosítás időpontja előtt tájékoztatni. A módosítás akkor lép életbe, ha a megrendelő egy hónapon belül nem tiltakozik. A Tyrolit köteles felhívni a megrendelő figyelmét erre a tiltakozási lehetőségre.

7.8 Amennyiben több nyelven is történik kommunikáció a felek között, vagy maga a szerződés többnyelvű, úgy a magyar nyelvű változat élvez prioritást az idegen nyelvű változattal szemben.

7.9 A megrendelő maga viseli az ajánlattétellel, illetve az adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő összes költségeit, kiadásait, beleértve azt az esetet is, ha a Tyrolit nem köt szerződést az ajánlattevővel, vagy a megkötött szerződést a Tyrolit felmondja vagy attól eláll.

8. Alkalmazandó jog

A jelen Ajánlati és termékértékesítési feltételekre, továbbá az ennek alapján megkötött szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. A felek az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye rendelkezéseinek alkalmazását kifejezetten kizárják.

9. A bíróság helye

A felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen Ajánlati és termékértékesítési feltételekkel, továbbá az annak alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos, a szerződés teljesítéséből eredő és azzal összefüggő jogvita esetén az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami (rendes) bíróság jár el.

Stand 06.11.2019