TYROLIT NORDIC AS
Rosenborgveien 9
1630 Gamle Fredrikstad
Norway

Telefon: +47/22/90 74 00


1. Alminnelig

Nedenstående leverings betingelser gjelder for alle leveranser av slipeprodukter og øvrig verktøy fra Tyrolit AS.

Kvalitets management systemet hos Tyrolit Schwaz/Tyrol Østerrike er sertifisert etter ISO 9001.

2. Tilbud

Tilbud fra Tyrolit har gyldighet inntil30 dager og gjelder for udelte bestillinger.

3. Bestilling

En bestilling ansees ikke som registrert før den er skriftlig bekreftet av Tyrolit. Kompletteringer, endringer eller sideavtaler må skriftlig bekreftes fra Tyrolit for å være gyldige. Når bestillingen er registrert, er den ugjenkallelig.

Dokumentasjon som finnes i Tyrolit’s dokumenter, så som mål - og vekt angivelser, bilder og beskrivelser, gjelder bare omtrentlig, uten at det er noen plikt til å gi underretning om endringer som er foretatt.

Tyrolit forbeholder seg eiendom/åndsverks-retten til bilder, tegninger, skisser og annen dokumentasjon; disse må ikke uten tillatelse fra Tyrolit gjøres tilgjengelige for andre, og skal etter forlangende returneres uten ugrunnet opphold. Kunden påtar seg det fulle ansvar for at de dokumentasjon han leverer, så som tegninger, måle-verktøy, modeller og lignende, er riktige og bindende fullt ut. Muntlige opplysninger om dimensjoner etc. skal bekreftes skriftlig.

Vareprøver leveres prinsipielt bare mot fakturering.

Varene er Tyrolit’s eiendom inntil de er betalt fullt ut. 

Dersom provene ikke svarer til forventningene, skal de uten ugrunnet opphold og ubeskadiget returneres til Tyrolit for kundens regning.

Ved bestillinger som er avtalt for lagerhold dannes det en avtale mellom Tyrolit og kunden.

Fristen for lagerhold er maksimum seks (6) måneder, regnet ut fra dagen for ferdigstillelsen av varen. 

Avtalte varer som det ikke er tatt ut innen 6 mnd. blir oversendt kunden og fakturert.

4. Priser

Minste bestilling er netto fakturaverdi NOK 1.200,- (varens verdi uten merverdiavgift). Ordreverdi under 2.500,- vil bli belastet med et fraktgebyr på 150,-. Emballasje faktureres til selvkost og las ikke i retur.

Påløpte omkostninger som følge av fly/ekspress-forsendelser belastes kunden

Slipeprodukter som ikke er standard eller som har ukurante dimensjoner, er som følge av spesialproduksjon gjenstand for prispåslag som avtales for varen blir satt i bestilling.

5. Betalingsbetingelser

Betalingen skal skje i avtalt valuta, omkostningsfritt på Tyrolit’s konto innen den avtalte fristen. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til en hver tid gjeldene regler. Tyrolit forbeholder seg retten ved misligholdelse å endre betingelsene. Tilbakeholdelse av betalinger eller motregning på grunn av motkrav av en hvilken som helst art fra kunden side blir ikke akseptert.

6. Eiendomsforhold

Alle våre leveringer skjer med eiendomsforbehold. Eiendomsretten går ikke over på kjøperen før han har gjort oppe alle sine betalingsforpliktelser ovenfor Tyrolit.

Dette gjelder også dersom kjøpesummen er betalt for bestemte vareleveringer som er utpekt av vår kunde. Ved kontokurant-forhold gjelder eiendomsforbeholdet eventuelt som sikkerhet for vår saldofordring.

7. Leveringstid

Leveringstiden regnes fra datoen oppgitt på ordrebekreftelsen og frem til avsendelsen fra fabrikken eller fra leverandørens lager. Forutsetningen for at den skal bli overholdt, er at kunden har oppfylt sine kontraktsmessige forpliktelser, og da særlig de avtalte betalingsbetingelser samt at alle dokumentasjoner som skal leveres av kunden, blir mottatt til riktig tid.

Uforutsette hindringer – uansett om diss inntreffer i Tyrolit’s egen fabrikk eller ho hans underleverandører, så som force majeure, streik, feilproduksjon eller andre uforskyldte forsinkelser ved ferdigstillelsen av vesentlige deler av leveringen – fritar Tyrolit fra å overholde de avtalte leveringsfrister, i den utstrekning diss hindringer påviselig har innviet på ferdigstillelsen av leveringen. I slike tilfeller foretas en rimelig forlengelse av leveringstiden, delleveringer blir da tillat på kunden bekostning. Tyrolit hefter ikke for de ovennevnte omstendigheter, heller ikke når disse inntreffer under en leveringsforsinkelse som allerede er inntrådt. Erstatningskrav fra kundens side ved overskridelse av leveringstiden aksepteres ikke.

8. Forsendelse

Tyrolit sine leveringsbetingelser er ZFC (frakt etter avtale). Etter uttrykkelig oppdrag fra kunden kan Tyrolit overtar forsikring mot transportskade, for kunden regning. Avvik fra fraktseddelen eller fakturaen skal meldes skriftlig til leverandøren uten ugrunnet opphold etter at varen er mottatt.

9. Ansvar for mangler

Beviselig mangelfulle slipeprodukter skiftes ut gratis innen lovens foreldelsesfrist. For slipeprodukter som i følge sin materielle beskaffenhet eller på grunn av den måten de benyttes på, brukes opp før tiden, påtas intet ansvar; heller ikke for skader som følge av naturlig slitasje, mangelfull eller skjødesløs behandling, uforholdsmessig påkjenninger, uegnede driftsmidler, kjemisk, elektrokjemisk eller elektrisk innvirkning, vær eller annen innvirkning fra naturens side. Ved slipemidler som sendes inn for ferdigstillelse, overhaling eller omarbeiding, også slike som stammer fra leverandøren få godtgjort en tilsvarende del av den avtalte prisen. Andre krav fra kunden’s side av en hvilken som helst art blir ikke akseptert, og da særlig krav på heving, prisavslag eller skadeserstatning.

10. Spesialutførelser

Dersom det bestilles varer i større kvanta, kan leveringen underskrides eller overskrides med et rimelig stykkantall.

11. Verneting

Eksklusivt for alle tvister som følger direkte av kontraktsforholdet, skal avgjøres ved voldgift i Oslo. Kundens betingelser som står i strid med disse betingelser, er ikke bindende for Tyrolit, selv om de legges til grunn av kunden og Tyrolit ikke uttrykkelig har motsatt seg deres innhold.

Sist oppdatert 17.02.2017