Tyrolit CEE k.s.
Tovarni 363
294 71 BENATKY NAD JIZEROU
Czech Republic

Telefon: +420 326 766 408


1. Obecné poznámky

1.1. Tyto Nabídkové a dodací podmínky platí pro veškeré dodávky brusných, řezacích a vrtacích nástrojů, strojů, pil a vrtacího nářadí, strojů a jiného zboží (dále jen "výrobky"), realizované společností Tyrolit CEE k.s. (dále jen "Tyrolit") a vztahují se také na dodávky na základě smluv uzavřených na dálku (elektronicky).

1.2.Objednatel zadáním objednávky výslovně uznává platnost těchto Nabídkových a dodacích podmínek i pro veškeré další zakázky. Objednávkové a dodací podmínky objednatele nejsou pro Tyrolit v žádném případě závazné, a to ani tehdy, pokud z nich objednávka vychází a společnost Tyrolit nevyslovila námitky proti jejich obsahu. Na žádné plnění společnosti Tyrolit nelze pohlížet jako na souhlas s podmínkami objednatele. Společnost Tyrolit je ochotna uzavřít smlouvu pouze za těchto podmínek. Uplatnění odlišných podmínek vyžaduje výslovnou písemnou dohodu. Budou-li jednotlivé podmínky písemně změněny, zůstávají veškeré podmínky, které nebyly změněny, nadále závazné pro obě strany. Změny se vztahují pouze na obchodní transakci, ohledně níž byly dohodnuty. Ústní dohody jsou pro Tyrolit závazné pouze tehdy, pokud je písemně potvrdí.

1.3. Systém řízení jakosti společnosti Tyrolit je certifikován podle ISO 9001 a VDA 6.4. a obsahuje i certifikovaný systém environmentálního řízení podle ISO 14001.

2. Nabídky a objednávky

2.1.Nabídky společnosti Tyrolit podléhají potvrzení a platí 30 dnů. Objednávky zadané zákazníky nabudou účinnosti písemným potvrzením společnosti Tyrolit. Takové potvrzení objednávky musí obsahovat úplnou specifikaci veškerých dodávek a služeb souvisejících s objednávkou. Veškeré další dodávky a služby se účtují zvlášť. Zvláštnosti ohledně rozměru a hmotnosti, tištěné ilustrace a popisy, reklamní materiály a jiné publikace nejsou závazné.

2.2. Není-li samostatně dohodnuto jinak, budou dodávky na vyžádání realizované do dvanácti měsíců po jejich potvrzení. Nebude-li v dané lhůtě vznesen požadavek na danou dodávku, je společnost Tyrolit oprávněna účtovat objednateli zbylou část objednávky.

2.3.Smlouvy na základě objednávek, jež nevycházejí z předchozí nabídky společnosti Tyrolit, budou uzavřeny pouze na základě těchto Nabídkových a dodacích podmínek a písemného potvrzení objednávky společností Tyrolit.

2.4. Veškeré výkresy a technická dokumentace předaná jedním z obchodních partnerů zůstává majetkem tohoto partnera a druhý partner má pouze právo pořizovat si kopie takových dokumentů pro vlastní potřebu, ale není oprávněn předávat je třetím osobám. Veškerá práva zadržet tyto dokumenty jsou vyloučena.

3. Dodání

3.1. Společnost Tyrolit je oprávněna realizovat dodávky v množství o 10 % vyšším nebo nižším než objednané množství.

3.2. Společnost Tyrolit je oprávněna realizovat částečné nebo předběžné dodávky a fakturovat je samostatně.

3.3. V případě vyšší moci nebo událostí, kterým nemůže společnost Tyrolit zabránit, zejména zpoždění dodávek dodavatelů společnosti Tyrolit, stávek, výluk a jiných okolností, které mohou společnosti Tyrolit závažným způsobem ztížit nebo znemožnit realizaci dodávky, je společnost Tyrolit oprávněna zrušit veškeré přislíbené, ale dosud nerealizované dodávky nebo je odložit po dobu, po níž trvá daná překážka. V posledně zmíněném případě je objednatel oprávněn vyžádat si od společnosti Tyrolit prohlášení, zda hodlá ukončit smlouvu nebo dodávku v přiměřené době realizovat. Pokud Tyrolit v přiměřené době nevydá takové prohlášení, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, avšak musí poskytnout společnosti Tyrolit alespoň čtyřtýdenní dodatečnou lhůtu k plnění. Veškeré další nároky objednatele nad tento rámec jsou vyloučeny.

3.4. Výrobky budou baleny podle uvážení společnosti Tyrolit a obalový materiál nebude vzat zpět. Veškeré obaly, které si objednatel výslovně vyžádá, se účtují zvlášť.

3.5. Dodávky se realizují ze závodu společnosti Tyrolit podle dodací podmínky "ex works" (EXW podle INCOTERMS 2000). Místem dodání a přechodu nebezpečí je sídlo společnosti Tyrolit v Benátkách nad Jizerou, Tovární 363, Česká republika.

3.6. Za den dodání se považuje den, kdy budou výrobky dány objednateli podle dohody k dispozici v závodě. Nebezpečí přejde na objednatele okamžikem, kdy mu budou výrobky dány k dispozici.

3.7. Vzorky výrobku jsou dodávány zásadně za úplatu, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. V každém případě však zůstávají vlastnictvím společnosti Tyrolit do té doby, dokud nebude zaplacena celá cena.

3.8.V případě dopravy výrobku je společnost Tyrolit oprávněna zvolit si dopravní prostředek a trasu přepravy. Jakákoli související odpovědnost je vyloučena.

4. Ceny a platební podmínky

Ceny jsou stanoveny netto, ex works (exw) podle INCOTERMS 2000, bez daní, včetně standardních obalů výrobku.

4.2. Pro ceny a platební podmínky jsou rozhodující specifikace uvedené v potvrzení objednávky.

4.3. Platby se realizují bez poplatku a srážek, v hotovosti nebo bankovním převodem do 14 dnů po vyúčtování. Směnky a šeky se přijímají pouze na základě výslovné písemné dohody a s tím, že budou započteny na dluh objednatele až po skutečném obdržení peněžních prostředků. Diskontní a směnečné poplatky hradí objednatel.

4.4. V případě prodlení s placením se má za to, že se strany dohodly na účtování úroku ve výši 1 % měsíčně z nezaplacené částky, který se počítá od data splatnosti do data zaplacení, a společnost Tyrolit je oprávněna prohlásit celou pohledávku za splatnou. Veškeré náklady na vymáhání pohledávky, včetně nákladů vymáhacích agentur, hradí objednatel.

4.5. Platby objednatele budou započteny proti případným pohledávkám společnosti Tyrolit vůči objednateli, a to nejdříve na nezaplacený úrok nebo poplatky a poté na nejstarší fakturované položky.

4.6. Pokud nemusí být k dodávkám objednatele v členském státě Evropské unie účtována DPH, je objednatel povinen předložit okamžitě společnosti Tyrolit veškeré doklady, které Tyrolit vyžaduje podle platných právních předpisů, zejména co se týče DPH, aby bylo možno doložit finančním úřadům, že je dodávka osvobozena od daně. To se týká zejména dokladu o tom, že zboží bylo dovezeno do jiného členského státu Evropské unie, daňového identifikačního čísla nebo osobního osvobození objednatele od daně.

4.7. Pokud nebudou dodrženy dohodnuté platební podmínky, pokud se finanční situace objednatele závažným způsobem zhorší nebo pokud budou následně zjištěny tísnivé poměry, které existovaly již v době uzavření kontraktu, je společnost Tyrolit oprávněna prohlásit veškeré pohledávky za okamžitě splatné a odmítnout plnění až do té doby, než budou veškeré pohledávky uhrazeny nebo bude poskytnuto příslušné zajištění. V případě nedodržení dohody o zaplacení nebo prodlení s placením a rovněž v případě překročení dohodnuté lhůty k placení nebo v případě úpadku nebo předlužení objednatele, je společnost Tyrolit dále oprávněna bez poskytnutí další lhůty ukončit veškeré smlouvy o dodávkách.

4.8. Započtení pohledávek objednatele vůči pohledávkám společnosti Tyrolit za dodané zboží je přípustné pouze tehdy, pokud bude pohledávka společností Tyrolit uznána nebo pokud bude přiznána na základě pravomocného určovacího rozsudku.

5. Výhrada vlastnictví

5.1. Tyrolit si vyhrazuje vlastnictví k dodaným výrobkům do té doby, dokud nebude zaplacena celá kupní cena a veškeré další poplatky, včetně úroku z prodlení a nákladů. Je-li dodaný výrobek zpracován, přeměněn nebo spojen s jinými předměty, má společnost Tyrolit nárok na vyplývající spoluvlastnický podíl na takto vytvořeném novém předmětu v poměru ke kupní ceně dodaného výrobku ve srovnání s hodnotou ostatních začleněných předmětů v době zpracování, přeměny nebo spojení.

5.2. Objednatel je povinen podniknout příslušná opatření k zajištění výhrady vlastnictví a na žádost společnosti Tyrolit uzavřít odpovídající pojištění výrobku. Objednatel není zejména oprávněn zřídit zástavní právo k výrobkům, postoupit výrobky třetím osobám jako zajištění, ani zcizit výrobky třetím osobám jinak než v rámci běžného podnikání.

5.3. V případě vymáhání nároku třetích osob je objednatel povinen upozornit na vlastnický titul společnosti Tyrolit k výrobkům a společnost Tyrolit okamžitě písemně informovat, tak aby mohla uplatnit svá vlastnická práva. Pokud není daná třetí osoba schopna nebo povinna nahradit společnosti Tyrolit náklady na uplatnění jejích vlastnických práv, je objednatel povinen nahradit společnosti Tyrolit vynaložené náklady. To platí stejně i tehdy, je-li nutno uplatnit tato práva v důsledku jednání objednatele.

5.4. Budou-li výrobky prodány ještě před úhradou celé kupní ceny a všech průvodních poplatků, je nárok na zaplacení kupní ceny třetí osobou, vzniklý takovým dalším prodejem, považován za postoupený společnosti Tyrolit místo výhrady vlastnictví. Toto zajišťovací postoupení se zaznamená do účetních knih objednatele (na zákaznický účet i na seznam neuhrazených položek) a takový záznam musí obsahovat datum uzavření smlouvy a úplnou obchodní firmu společnosti Tyrolit (postupníka). Objednatel se zavazuje informovat danou třetí osobu o tomto postoupení a společnost Tyrolit o prodeji co možná nejdříve, nejpozději však k datu uzavření smlouvy s touto třetí osobou. Objednatel dále neodvolatelně opravňuje společnost Tyrolit k tomu, aby svým jménem informovala třetí osobu o tomto postoupení, a zavazuje se odděleně uložit případnou úhradu a předat ji společnosti Tyrolit k datu splatnosti jejích pohledávek.

6. Odpovědnost za vady a náhrada škody

6.1. Objednatel je povinen předat oznámení o vadě okamžitě, nejpozději však do deseti pracovních dnů od obdržení výrobků. U vad, které lze rozpoznat pouze při používání výrobků, končí lhůta k předání oznámení deset dnů po prvním použití výrobků, ale nejpozději šest měsíců po dni, kdy výrobky opustily sklad společnosti Tyrolit.

6.2. Prokáže-li se, že výrobky byly dodány ex works ve vadném stavu, Tyrolit je podle vlastního uvážení zdarma nahradí nebo opraví nebo vystaví objednateli dobropis na fakturovanou částku za předpokladu, že oznámení o vadách bylo předáno včas. To se nevztahuje na výrobky, které podléhají v důsledku povahy svého materiálu nebo užívání předčasnému opotřebení, ani na škodu vzniklou běžným opotřebením, chybnými objednávkami, nesprávným zacházením a nedodržením plánovaných servisních hodnot objednatelem nebo jeho zaměstnanci, ani nadměrnými provozními nároky nebo chemickými, elektrochemickými nebo elektrickými vlivy jakéhokoli druhu. Odstoupení od smlouvy a snížení kupní ceny je ve všech případech vyloučeno. Vrátit zboží lze pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Tyrolit a na náklady a nebezpečí objednatele.

6.3. Je-li včas předáno oznámení o vadách, má objednatel právo uplatnit nárok z odpovědnosti za vady nejpozději šest měsíců po té, co mu společnost Tyrolit dala výrobky podle dohody k dispozici ve svém závodě. Tyrolit odpovídá pouze za vlastnosti stanovené ve smlouvě. Po jakémkoli zpracování nebo přeměně výrobku je záruka vyloučena.

6.4. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tyrolit oprávněn postoupit své nároky z vad výrobku, ani nárok na náhradu škody, třetí osobě.

6.5. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud objednatel neprokáže, že společnost Tyrolit způsobila danou škodu nejméně svou hrubou nedbalostí. Toto ustanovení však neplatí tehdy, je-li skutečná škoda kryta pojištěním a pojistitel je povinen plnit. Odpovědnost společnosti Tyrolit je v každém případě omezena hodnotou objednávky.

6.6. Objednatel je povinen dodržet bezpečnostní doporučení FEPA ohledně užívání brusných nástrojů. Odpovědnost za škodu vzniklou nedodržením těchto bezpečnostních doporučení je vyloučena. Společnost Tyrolit dodá objednateli na požádání kopii bezpečnostních doporucení FEPA.

7. Ostatní ustanovení

7.1. Společnost Tyrolit je oprávněna kdykoli opravit zjevné chyby (v psaní nebo počtech) v objednávkách, odhadech nákladu, avízech o dodávce, fakturách apod.

7.2. Ukáže-li se, že některá ustanovení těchto Nabídkových a dodacích podmínek jsou zčásti nebo zcela neplatná nebo nevymahatelná, nedotkne se to ostatních ustanovení, a má se za to, že se strany dohodly na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení ustanovením, jež bude v maximálním zákonem povoleném rozsahu realizovat hospodářský účel neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

7.3. Písemná prohlášení se považují za doručená, budou-li zaslána na poslední sdělenou adresu druhé smluvní strany.

7.4. Veškeré odchylky od těchto Nabídkových a dodacích podmínek a od formálních požadavků v nich uvedených vyžadují výslovnou písemnou dohodu. Objednatel bere na vědomí, že zaměstnanci společnosti Tyrolit nebo třetích osob, jejichž služeb Tyrolit využívá, nejsou oprávněni dávat žádné sliby, jež jsou v rozporu se smluvně dohodnutými hlavními body plnění (například s platebními podmínkami, závazky ohledně jakosti nebo dodacími podmínkami).

7.5. Objednatel může používat ochranné známky společnosti Tyrolit pouze s jejím předchozím písemným souhlasem.

7.6. Tyto Nabídkové a dodací podmínky doplňují smlouvy mezi společností Tyrolit a objednatelem. V případě rozporu s ustanovením smlouvy nebo pokud smlouva obsahuje podrobnější ustanovení, má smlouva přednost před těmito Nabídkovými a dodacími podmínkami.

7.7. Společnost Tyrolit je oprávněna měnit Nabídkové a dodací podmínky a bude objednatele alespoň jeden měsíc předem informovat o jejich změnách a datu změn. Změny nabudou účinnosti, pokud proti nim objednatel nepodá do jednoho měsíce od obdržení příslušných informací námitky. Tyrolit upozorní objednatele na možnost podat takovou námitku. Změněné Nabídkové a dodací podmínky budou platit pro veškeré objednávky zadané v den nebo po dni účinnosti příslušné změny.

8. Rozhodné právo

Smluvní vztahy se řídí českým právem s výjimkou jeho kolizních ustanovení. Platnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 ("UNCISG") je výslovně vyloučena.

9. Místní příslušnost

9.1. Veškeré spory a nároky vzniklé přímo nebo nepřímo ze smlouvy o dodávce, zejména spory a nároky ohledně platnosti těchto Nabídkových a dodacích podmínek, budou podle povahy příslušného sporu předloženy k vyřešení buď Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi, Česká republika, nebo Krajskému soudu v Praze, Česká republika.

9.2. Společnost Tyrolit si dále výslovně vyhrazuje právo podat žalobu proti objednateli u kteréhokoli soudu, jenž má vůči objednateli příslušnost a pravomoc.

10. Jazyk

V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi českou verzí Nabídkových a dodacích podmínek ohledně výrobků prodávaných společností Tyrolit CEE k.s. a jejich překladem do jiného jazyka platí česká verze.

Revidováno ke dni 06.06.2006