Tyrolit AB
Enhagsslingan 4 / Box 533
183 25 Täby, Sverige
T +46 8 54471500
privacy(at)tyrolit.com
www.tyrolit.se

 

Vi värnar om ditt privatliv och din personliga integritet när du använder våra webbplatser. Vi tar därför dina personuppgifters säkerhet på största allvar och för oss är det en självklarhet att följa gällande dataskyddslagstiftning.

Observera dessutom att TYROLIT när som helst kan ändra, komplettera, utöka, ta bort eller på annat sätt uppdatera denna dataskyddspolicy när vi ändrar våra tjänster eller för att anpassa den efter lagändringar. Dina personuppgifter hanteras dock alltid enligt den version av dataskyddspolicyn som gällde vid tidpunkten då vi samlade in dina personuppgifter. Eventuella ändringar av vår dataskyddspolicy publicerar vi på denna webbplats så att du alltid har fullständig information om vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur dessa personuppgifter används och under vilka omständigheter de kan komma att överföras.

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar inte in några personuppgifter (till exempel namn, adresser, telefonnummer eller e-postadresser) via våra webbplatser utom när du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss (till exempel genom att registrera dig eller delta i undersökningar) eller – om det krävs enligt lag – när du gett ditt samtycke till det eller om tillämplig lag om personuppgiftsskydd tillåter det.

 

Garanti för privatliv och personuppgiftsskydd

TYROLIT respekterar all tillämplig dataskyddslagstiftning, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Som utgångspunkt behandlar vi alltid personuppgifter endast enligt dessa dataskyddsprinciper. I följande avsnitt förtydligar vi hur och när TYROLIT samlar in personuppgifter. Därutöver kan vi enligt lag vara skyldiga att bistå med ytterligare personuppgiftsbehandling i samband med en rättslig utredning eller utredning av tillsynsmyndighet.

 

Avsiktlig användning av personuppgifter

De flesta av de internettjänster som TYROLIT tillhandahåller kan du använda utan att behöva registrera dig eller uppge din identitet. För vissa tjänster frågar vi efter ditt namn, ett användarnamn och eventuellt ytterligare personuppgifter. Du väljer då själv om du vill lämna de uppgifterna till oss. Men utan de här uppgifterna kommer TYROLIT inte att kunna tillhandahålla dig tjänsten du efterfrågar eller svara på dina förfrågningar.

TYROLIT bevarar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det angivna syftet och tillämplig lagstiftning. Om du kontaktar oss via ett formulär på webbplatsen eller per e-post lagrar vi dina uppgifter i sex månader för att handlägga förfrågan och eventuella uppföljningsfrågor om en affärsförbindelse inte upprättas.

Om du inte längre vill ha någon information meddelar du oss detta.

 

Personuppgiftsskydd

Förutom i de fall som uttryckligen beskrivs i denna dataskyddspolicy kommer TYROLIT inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Personuppgifter får enligt lag delas med andra TYROLIT-bolag inom och utom landet under förutsättning att de förbinder sig att behandla personuppgifterna enligt dataskyddspolicyn och endast i personuppgiftsbehandlingens ursprungliga syfte, till exempel för leverans av tjänster, marknadsföring, databehandling eller teknisk support.

Dina personuppgifter kan då även komma att lämnas ut till en tredje part om en verksamhet eller del av den förvärvas eller överlåts med tillhörande kunddata. I den mån det är nödvändigt och rimligt kommer du att ge ditt samtycke till det. I ett sådant fall kommer vi före överlåtelsen att kräva att köparen respektive den övertagande parten ska behandla personuppgifterna enligt dessa dataskyddsprinciper. Vi kan dessutom lämna ut personuppgifter till tredje part om vi enligt lag åläggs att göra det till följd av lagstiftning, domstolsbeslut eller regeringsbeslut eller om ett utlämnande av personuppgifter är nödvändigt och tillåtet enligt nationell rätt i samband med en rättslig utredning eller polisutredning inom eller utom landet.

 

Rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet, återkallelse av samtycke och invändningar

TYROLIT anstränger sig för att se till att registrerade personuppgifter alltid är korrekta, aktuella och tillförlitliga med avseende på deras avsedda användning. I den utsträckning lagen medger det ger vi dig möjlighet att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller i synnerhet marknadsföringsåtgärder (rätten att invända mot behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte), såvida inte detta ändå förutsätter ditt samtycke (”opt-in”). Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte är det viktigt att du talar om det för oss. Tveka aldrig att höra av dig om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter. Uppge då namnet på webbplatsen där du lämnade dina personuppgifter, tala om vem du är och beskriv vilka uppgifter du vill att vi ska rätta, uppdatera eller radera. Alla frågor som rör radering av personuppgifter hanteras enligt alla tillämpliga rättsliga förpliktelser och arkiverings- och bevisskyldigheter.

Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på den här sidan. Om du misstänker att behandlingen av dina personuppgifter sker på olagligt sätt eller att din personuppgiftskyddrätt har kränkts kan du inge klagomål hos tillsynsmyndigheten. Då TYROLIT ett koncernbolag med huvudsäte i Österrike kan du vända dig till antingen dataskyddsmyndigheten i Österrike (Datenschutzbehörde) eller behörig nationell dataskyddsmyndighet, i Sverige Datainspektionen. Här hittar du en lista över alla dataskyddsmyndigheter inom EU.

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Tel. +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb(at)dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at

Säkerhet och konfidentialitet

För att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för de personuppgifter som registrerats av TYROLIT vidtar TYROLIT lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, modifiering och förstöring.

Om du vill skicka personuppgifter till oss elektroniskt genom att uppge dem på vår webbplats krypteras de innan de skickas över internet via en säker anslutning (SSL), som bygger på bästa tillgängliga teknik, för att lagras och säkras på vår webbserver. Observera att data som skickas per e-post normalt inte krypteras.

Datasäkerheten vid dataöverföring över internet kan inte garanteras helt med dagens teknik. Andra användare kan eventuellt ha tekniska möjligheter att obehörigt kringgå nätsäkerheten och kontrollera datatrafiken. Tänk på detta när du kontaktar oss.

 

Gränsöverskridande dataöverföring

Vi är en del av TYROLIT-koncernen som är ett globalt företag med databaser i olika länder. TYROLIT behandlar personuppgifter i databaser utanför den berörda personens hemvistland. Vissa av dessa databaser administreras av lokala TYROLIT-bolag medan andra administreras av tredje part för det lokala bolagets räkning. Om dina personuppgifter överförs till ett land där lagstiftningen inte ger dina personuppgifter ett lika omfattande skydd som i ditt hemvistland garanterar TYROLIT att en dataexport till ett sådant land skyddas på lämpligt sätt och att europeisk rätt tillämpas enligt gällande lagkrav.

 

Vilka dataskyddsprinciper gäller?

De TYROLIT-bolag som överför dina personuppgifter till andra länder utanför EU måste följa gällande lagar och TYROLITs riktlinjer. Framförallt är de skyldiga att

  • samla in och behandla dina personuppgifter med lämpliga och tillbörliga metoder
  • behandla dina personuppgifter uteslutande i tydligt definierade och rättmätiga syften och inte använda dem i andra syften
  • informera dig om när dina personuppgifter lämnas ut, om lokal lagstiftning kräver det, och eventuellt inhämta ditt samtycke
  • säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och, vid behov, aktuella
  • endast bevara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, såvida inte längre eller kortare lagringstid föreskrivs eller tillåts enligt lag
  • behandla dina personuppgifter konfidentiellt och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller skada, missbruk och obehörig modifiering eller radering.

 

Nyhetsbrev

Via vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på våra nyhetsbrev. För detta behöver vi din e-postadress och ditt samtycke till att vi får skicka nyhetsbrevet till dig. När du har registrerat dig för nyhetsbrevet skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk för bekräftelse av din registrering (”double opt-in”).

Nyhetsbreven skickas ut via MailChimp, en plattform för utskick av nyhetsbrev som tillhandahålls av det amerikanska företaget Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Vi litar på MailChimps tillförlitlighet, IT-system och datasäkerhet. MailChimp är certifierade enligt dataskyddsöverenskommelsen Privacy Shield (skölden för skydd av privatlivet i EU och USA) och är därmed skyldiga att följa EU:s dataskyddsregler. Dessutom har vi ingått ett särskilt databehandlingsavtal. Enligt detta avtal är MailChimp skyldiga att skydda våra användares data, behandla dessa data för vår räkning enligt dataskyddsbestämmelserna och framförallt inte lämna ut dessa data till tredje part. Dataskyddsbestämmelserna för MailChimp kan du läsa här.

Personuppgifter och barn

TYROLIT kommer inte medvetet att registrera och använda personuppgifter om underåriga eller göra dem tillgängliga för tredje part utan vårdnadshavarens och den underårigas uttryckliga samtycke, om den underåriga är tillräckligt gammal för att ge sitt samtycke. TYROLIT kommer att informera vårdnadshavaren om vilka personuppgifter som har samlats in om barnet och ge vårdnadshavaren möjlighet att förbjuda fortsatt registrering, användning eller lagring av barnets personuppgifter. TYROLIT är skyldiga att strikt följa alla lagar om barns skydd.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast: april 2018